PL EN
REVIEW PAPER
Agricultural use of rusty soils in Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
 
Submission date: 2021-12-08
 
 
Final revision date: 2022-01-03
 
 
Acceptance date: 2022-01-06
 
 
Online publication date: 2022-01-06
 
 
Publication date: 2022-02-03
 
 
Corresponding author
Bożena Smreczak   

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100, Puławy, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2021, 72(4)145586
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study is the assessment of the rusty soils area occurrence on agricultural land and analysis of the suitability of these soils for agricultural production as regards to their properties. In our publication, rusty soils were defined according to conventional rules as developed on sands, silty sands, slightly loamy sands, and silty slightly loamy sands fall in the soil profile to a depth of 100 cm. The results of the spatial analysis based on the information from the soil-agricultural map on a scale of 1: 25,000 indicated that rusty soils occupy an area of 13.06% as compared to the total agricultural land. Assessment of the agrochemical state of the humus horizons of rusty soils (n = 1331) showed that 50% of them are very acidic and acidic (pHKCl≤5.5), and more than a half indicate low and medium content of soil organic matter (SOM≤20 g kg-1). Rusty soils located on arable land are mainly included in V, VI, and VIz of soil quality classes and 6, 7, and 9 soil suitability complex, while used as permanent meadows and pastures they are mainly classified in V and VI soil quality class and 3z soil suitability complex. Due to the properties of rusty soils, farmers consider them as weak and very weak for agricultural use, susceptible to acidification and soil drought. However, rational usage of rusty soils for non-agricultural purposes is an alternative to maintaining better quality soils in agricultural use.
 
REFERENCES (25)
1.
Bartmiński, P., Bieniek, A., Gregoliński, D., Smreczak, B., Szyniec, K., Woch, F., 2020. Szczegółowe zasady przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., Lublin, 174 pp.
 
2.
Jadczyszyn, J., Smreczak, B., 2017. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB, 51(5), 9‒27.
 
3.
Kuźnicki, F., Białousz, S., Skłodowski, P., 1979. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 509 pp.
 
4.
Mocek, A., Drzymała, S., 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 418 pp.
 
5.
Musierowicz, A., 1951. Gleboznawstwo ogólne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 500 pp.
 
6.
Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ, Warszawa, 334 pp.
 
7.
Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1956. Roczniki Nauk Rolniczych, 74, seria D, 1–96.
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz Załącznik: Urzędowa tabela klas gruntów w zakresie bonitacji gruntów ornych, leśnych pod wodami i rekultywowanych terenów równinnych, wyżynnych i górskich, (Dz.U.2012.1246): 378 pp.
 
9.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 
10.
Skłodowski, P., Szafranek, A., Bielska, A., 2004. Gospodarowanie glebami zaliczanymi do kompleksów 6 i 7 przydatności rolniczej w świetle równoważonego rozwoju. Acta Agrophysica 5(108), 119–128.
 
11.
Smreczak, B., Ochal, P., Siebielec, G., 2020. Wpływ zakwaszenia na funkcje gleb oraz wyznaczanie obszarów ryzyka na użytkach rolnych w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB 64(18), 31‒47.
 
12.
Smreczak, B., Łachacz, A. 2019. Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki gleb Polski. Soil Science Annual 70(2), 115–136. https://doi.org/10.2478/ssa-20....
 
13.
Strzemski, M., 1972. Przyrodniczo-rolnicza bonitacja gleb Polski. Cz. I, II. Wyd. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, seria R(45), 754 pp.
 
14.
Strzemski, M., Siuta, J., Witek, T., Bury-Zaleska, J., Nowosielski, O., Słowik, K., Trębski, L., Truszkowska, R., 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 285 pp.
 
15.
Stuczyński, T., Kozyra, J., Łopatka, A., Siebielec, G., Jadczyszyn, J., Koza, P., Doroszewski, A., Wawer, R., Nowocień, E., 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB 7, 77‒115.
 
16.
Systematyka Gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3–4), 150 pp.
 
17.
Systematyka Gleb Polski, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław –Warszawa: 235 pp.
 
18.
Szafranek, A., Skłodowski, P., 2005. Uwarunkowania glebowe w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 507, 475‒484.
 
19.
Szafranek, A., Skłodowski, P. 2004. Gospodarka glebami rdzawymi w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(2), 419‒425.
 
20.
Świtoniak, M., Kabała, C., Podlasiński, M., Smreczak, B., 2019. Propozycja korelacji jednostek glebowych wyróżnionych na mapie glebowo-rolniczej z typami i podtypami Systematyki gleb Polski (6. wydanie, 2019). Soil Science Annual 70(2), 98 ‒ 114. https://doi.org/10.2478/ssa-20....
 
21.
Uggla, H., 1976. Gleboznawstwo rolnicze. PWN, Warszawa, 558 pp.
 
22.
Wawrzyniak-Gramacka, E., 2007. Właściwości gleb rdzawych Wysoczyzny Zielonogórskiej w zależności od rolniczego lub leśnego sposobu ich użytkowania. Manuskrypt pracy doktorskiej. Akademia Rolnicza, Szczecin, 149 pp.
 
23.
Wawrzyniak-Gramacka, E., Drab, M., 2007. Wpływ użytkowania gleb na zawartość fosforu i potasu w glebach rdzawych. Inżynieria Środowiska 13, 436 ‒ 443.
 
24.
Witek, T., Górski, T., 1977. Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Wyd. Geodezyjne.
 
25.
Zawadzki, S., 1999. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 560 pp.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top