PL EN
ORIGINAL PAPER
Luvisols as a habitat for larch stands: a case study from the Miechowska Upland, S Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Silviculture, University of Agriculture in Krakow, Polska
 
 
Submission date: 2023-07-27
 
 
Final revision date: 2023-09-25
 
 
Acceptance date: 2023-11-08
 
 
Online publication date: 2023-11-08
 
 
Publication date: 2023-11-20
 
 
Corresponding author
Ewa Błońska   

Department of Ecology and Silviculture, University of Agriculture in Krakow, Al. 29 Listopada 46, 31-425, Krakow, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(4)174974
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Our research aimed to present the properties of Luvisols developed from the loess of the Miechowska Upland, S Poland, as a favourable substrate shaping habitats for larch stands. Detailed characteristics covered ten research plots in mature stands, where Polish larch (Larix decidua var. polonica) was the main species. On each research plot, a soil pit was dug and the separated genetic horizons were described. The diagnosis of the habitat type was developed using the Trophic Soil Index (SIG). Samples were taken from each genetic horizon for laboratory analysis. Basic physicochemical properties (particle size distribution, pH, total organic C and total N content, available phosphorus content and sorption properties) were determined in the soil samples. As a result of the research, it was found that the Polish larch can create high-production stands in the fresh upland broadleaved forest sites (Lwyż św) with the admixture of deciduous species (common beech Fagus sylvatica, English oak Quercus robur, common hornbeam Carpinus betulus, common sycamore Acer pseudoplatanus). The investigated soils were described as Haplic Luvisols, which differed in the characteristics of humus horizons. The high share of larch (40–60%) growing on Luvisols does not negatively affect the properties of humus horizons and the degree of leaching of Luvisols created from loess. In the case of stands with a predominant share of larch (>60%), there is a tendency to deteriorate the properties of the humus accumulation horizons and the formation of the ectohumus horizon on the surface. SIG indicates that the tested soils shape the eutrophic fresh upland broadleaved forest sites. The decrease in the SIG value in two cases is the result of the deterioration of the properties of humus horizons.
 
REFERENCES (27)
1.
Błońska, E., Lasota, J., 2013. Enzymatic activity of forest luvisols. EJPAU 16, 1–7.
 
2.
Błońska, E., Lasota, J., Zwydak, M., Piaszczyk, W., 2016. Stand mixing effect on enzyme activity and other soil properties. Soil Science Annual 67(4), 173–178. https://doi.org/10.1515/ssa-20....
 
3.
Błońska, E., Lasota, J., Gruba, P., 2017. Enzymatic activity and stabilization of organic matter in soil with different detritus inputs. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 63, 242–247. https://doi.org/10.1080/003807....
 
4.
Błońska, E., Klamerus-Iwan A., Lasota J., Gruba, P., Pach, M., Pretzsch, H., 2018. What Characteristics of Soil Fertility Can Improve in Mixed Stands of Scots Pine and European Beech Compared with Monospecific Stands? Communication in Soil Science and Plant Analysis 49, 237–247. https://doi.org/10.1080/001036....
 
5.
Błońska, E., Piaszczyk, W., Staszel, K., Lasota, J., 2021. Enzymatic activity of soils and soil organic matter stabilization as an effect of components released from the decomposition of litter. Applied Soil Ecology 157, 103723. https://doi.org/10.1016/j.apso....
 
6.
Boratyński, A., 1986. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie. [w:] Modrzewie Larix Mill.. Nasze drzewa lene. Monografie popularnonaukowe T.6. Instytut Dendrologii PAN [Białobok S. red.]. PWN Warszawa-Poznań. (in Polish).
 
7.
Brożek, S., Zwydak, M., 2003. Atlas of Polish Forest Soils. CILP. Warszawa: 467 pp. (in Polish).
 
8.
Brożek, S., Lasota, J., Błońska, E., Wanic, T., Zwydak, M., 2015. Waloryzacja siedlisk obszarów górskich na podstawie siedliskowego indeksu glebowego (SIG). Sylwan 159(8), 684–692. (in Polish).
 
9.
Instrukcja Urządzania Lasu. Część II. 2012. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978-83-61633-70-9 (in Polish).
 
10.
Classification of Forest Soils in Poland. 2000. CILP Warszawa. (in Polish).
 
11.
IUSS Working Group WRB, 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.
 
12.
Januszek, K., 2011. The enzyme activity of the forest soils of southern Poland as a measure of soil quality. EJPAU 14, #01.
 
13.
Jonczak, J., 2013. Soil organic matter properties in stagnic luvisols under different land use types. Acta Agrophysica 20, 565–576.
 
14.
Kaczmarek, Z., Owczarzak, W., Mocek, A., 2006. Physical and water properties of arable luvisols situated under infield tree planting within the Dezydery Chłapowski agro-ecological landscape park. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51(3), 35–39.
 
15.
Kalarus, K., 2009. Wpływ materiału macierzystego na właściwości gleb wykształconych na lessie. Praca licencjacka (maszynopis), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. (in Polish).
 
16.
Lasota, J., Błońska, E., 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. (in Polish).
 
17.
Lasota, J., Błońska, E., 2022. Forest habitats developed on alluvial soils in the area of mountains. Soil Science Annual 73(3), 156060. https://doi.org/10.37501/soils....
 
18.
Leski, T., Rudawska, M. 2014. Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych modrzewia europejskiego na powierzchni proweniencyjnej w LZD Krynica w Beskidzie Sądeckim. Sylwan 158(5), 352–360.
 
19.
Lipski, C., Kostuch, R., 2005. Kształtowanie krajobrazów terenów erodowanych. Acta Agrophysica 5, 245–252.
 
20.
Matuszkiewicz, J.M. 2007. Regionalne optymalne składy gatunkowe drzewostanów w typach siedliskowych lasów i zespołach leśnych. [w:] Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski (Matuszkiewicz J.M. red.) Wyd. IGiPZ PAN. Monografie. (in Polish).
 
21.
Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin (Methods of analysis and assessment of soil and plant properties). Environmental Protection Institute, Warszawa, 333 pp. (in Polish).
 
22.
Paluszek, J., 1994. Wpływ erozji wodnej na strukturę i wodoodporność agregatow gleb płowych wytworzonych z lessu. Roczniki Glebzonawcze 45, 21–31 (in Polish).
 
23.
Paluszek, J., Żembrowski, W., 2008. Ulepszanie gleb ulegających erozji w krajobrazie lessowym. Acta Agrophysica Rozprawy i monografie, 164(4), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin. (in Polish).
 
24.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008 (Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials - classification of Polish Society of Soil Science 2008). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(2), 5–16.
 
25.
Staszel-Szlachta, K., Lasota, J., Szlachta, A., Błońska, E. 2023. The effect of roots of different tree species on soil properties and microorganisms in temperate forest ecosystem (in press).
 
26.
Turski, M., Witkowska-Walczak, B., 2004. Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy, Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie, 101(1), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin (in Polish).
 
27.
Zieliński, T., 1970. Dzieje zalesiania nieużytków w nadleśnictwie Barycz. Sylwan 114(2), 47–54.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top