PL EN
PRACA ORYGINALNA
Gleby płowe Wyżyny Miechowskiej jako siedlisko drzewostanów modrzewiowych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Ecology and Silviculture, University of Agriculture in Krakow, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-09-2023
 
 
Data akceptacji: 08-11-2023
 
 
Data publikacji online: 08-11-2023
 
 
Data publikacji: 20-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Błońska   

Department of Ecology and Silviculture, University of Agriculture in Krakow, Al. 29 Listopada 46, 31-425, Krakow, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(4)174974
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania miały na celu przedstawienie właściwości gleb płowych Wyżyny Miechowskiej wykształconych z lessów jako korzystnego podłoża kształtującego siedliska przydatne dla drzewostanów modrzewiowych. Szczegółową charakterystyką objęto dziesięć powierzchni badawczych w dojrzałych drzewostanach, gdzie głównym (dominującym) gatunkiem jest modrzew polski (Larix decidua var. polonica). Na każdej powierzchni badawczej wykopano odkrywkę glebową i opisano wydzielone poziomy genetyczne. Diagnozę typu siedliskowego lasu określono wykorzystując Siedliskowy Indeks Glebowy. Z każdego poziomu genetycznego pobrano próbki do analiz laboratoryjnych. W próbkach oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne (uziarnienie, pH, zawartość C i N, zawartość fosforu przyswajalnego oraz właściwości sorpcyjne). W efekcie badań stwierdzono, że modrzew polski może tworzyć drzewostany wysokoprodukcyjne na siedliskach lasu wyżynnego świeżego z domieszką gatunków liściastych (buk zwyczajny Fagus sylvatica, dąb szypułkowy Quercus robur, grab pospolity Carpinus betulus, jawor pospolity Acer pseudoplatanus). Opisywane gleby oznaczono jako gleby płowe właściwe, które różniły się cechami poziomów próchnicznych. Wysoki udział modrzewia (40-60%) rosnącego na glebach płowych nie wpływa negatywnie na właściwości poziomów próchnicznych i stopień wyługowania gleb płowych utworzonych z lessu. W przypadku drzewostanów z przewagą modrzewia występuje tendencja do pogarszania się właściwości poziomów akumulacji próchnicy i tworzenia się na powierzchni poziomu ektopróchnicy. Siedliskowy Indeks Glebowy wskazuje, że badane gleby kształtują eutroficzne siedliska lasu wyżynnego świeżego (Lwyż św). Obniżenie wartości SIG w dwóch przypadkach to efekt pogorszenia właściwości poziomów próchnicznych.
 
REFERENCJE (27)
1.
Błońska, E., Lasota, J., 2013. Enzymatic activity of forest luvisols. EJPAU 16, 1–7.
 
2.
Błońska, E., Lasota, J., Zwydak, M., Piaszczyk, W., 2016. Stand mixing effect on enzyme activity and other soil properties. Soil Science Annual 67(4), 173–178. https://doi.org/10.1515/ssa-20....
 
3.
Błońska, E., Lasota, J., Gruba, P., 2017. Enzymatic activity and stabilization of organic matter in soil with different detritus inputs. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 63, 242–247. https://doi.org/10.1080/003807....
 
4.
Błońska, E., Klamerus-Iwan A., Lasota J., Gruba, P., Pach, M., Pretzsch, H., 2018. What Characteristics of Soil Fertility Can Improve in Mixed Stands of Scots Pine and European Beech Compared with Monospecific Stands? Communication in Soil Science and Plant Analysis 49, 237–247. https://doi.org/10.1080/001036....
 
5.
Błońska, E., Piaszczyk, W., Staszel, K., Lasota, J., 2021. Enzymatic activity of soils and soil organic matter stabilization as an effect of components released from the decomposition of litter. Applied Soil Ecology 157, 103723. https://doi.org/10.1016/j.apso....
 
6.
Boratyński, A., 1986. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie. [w:] Modrzewie Larix Mill.. Nasze drzewa lene. Monografie popularnonaukowe T.6. Instytut Dendrologii PAN [Białobok S. red.]. PWN Warszawa-Poznań. (in Polish).
 
7.
Brożek, S., Zwydak, M., 2003. Atlas of Polish Forest Soils. CILP. Warszawa: 467 pp. (in Polish).
 
8.
Brożek, S., Lasota, J., Błońska, E., Wanic, T., Zwydak, M., 2015. Waloryzacja siedlisk obszarów górskich na podstawie siedliskowego indeksu glebowego (SIG). Sylwan 159(8), 684–692. (in Polish).
 
9.
Instrukcja Urządzania Lasu. Część II. 2012. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978-83-61633-70-9 (in Polish).
 
10.
Classification of Forest Soils in Poland. 2000. CILP Warszawa. (in Polish).
 
11.
IUSS Working Group WRB, 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.
 
12.
Januszek, K., 2011. The enzyme activity of the forest soils of southern Poland as a measure of soil quality. EJPAU 14, #01.
 
13.
Jonczak, J., 2013. Soil organic matter properties in stagnic luvisols under different land use types. Acta Agrophysica 20, 565–576.
 
14.
Kaczmarek, Z., Owczarzak, W., Mocek, A., 2006. Physical and water properties of arable luvisols situated under infield tree planting within the Dezydery Chłapowski agro-ecological landscape park. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51(3), 35–39.
 
15.
Kalarus, K., 2009. Wpływ materiału macierzystego na właściwości gleb wykształconych na lessie. Praca licencjacka (maszynopis), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. (in Polish).
 
16.
Lasota, J., Błońska, E., 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. (in Polish).
 
17.
Lasota, J., Błońska, E., 2022. Forest habitats developed on alluvial soils in the area of mountains. Soil Science Annual 73(3), 156060. https://doi.org/10.37501/soils....
 
18.
Leski, T., Rudawska, M. 2014. Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych modrzewia europejskiego na powierzchni proweniencyjnej w LZD Krynica w Beskidzie Sądeckim. Sylwan 158(5), 352–360.
 
19.
Lipski, C., Kostuch, R., 2005. Kształtowanie krajobrazów terenów erodowanych. Acta Agrophysica 5, 245–252.
 
20.
Matuszkiewicz, J.M. 2007. Regionalne optymalne składy gatunkowe drzewostanów w typach siedliskowych lasów i zespołach leśnych. [w:] Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski (Matuszkiewicz J.M. red.) Wyd. IGiPZ PAN. Monografie. (in Polish).
 
21.
Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin (Methods of analysis and assessment of soil and plant properties). Environmental Protection Institute, Warszawa, 333 pp. (in Polish).
 
22.
Paluszek, J., 1994. Wpływ erozji wodnej na strukturę i wodoodporność agregatow gleb płowych wytworzonych z lessu. Roczniki Glebzonawcze 45, 21–31 (in Polish).
 
23.
Paluszek, J., Żembrowski, W., 2008. Ulepszanie gleb ulegających erozji w krajobrazie lessowym. Acta Agrophysica Rozprawy i monografie, 164(4), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin. (in Polish).
 
24.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008 (Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials - classification of Polish Society of Soil Science 2008). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(2), 5–16.
 
25.
Staszel-Szlachta, K., Lasota, J., Szlachta, A., Błońska, E. 2023. The effect of roots of different tree species on soil properties and microorganisms in temperate forest ecosystem (in press).
 
26.
Turski, M., Witkowska-Walczak, B., 2004. Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy, Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie, 101(1), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin (in Polish).
 
27.
Zieliński, T., 1970. Dzieje zalesiania nieużytków w nadleśnictwie Barycz. Sylwan 114(2), 47–54.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top