PL EN

Historia czasopisma

 
Czasopismo ma swoją długą historię, wcześniej jako „Roczniki Gleboznawcze”, a obecnie jako Soil Science Annual.

„Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual” są jednym z najstarszych czasopism gleboznawczych w Europie. Utworzone zostały w 1949 roku na mocy uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, w składzie: prezes – prof. Marian Górski, wiceprezesi: prof. Feliks Terlikowski i prof. Tadeusz Włoczewski, skarbnik – dr J. Krzysztofowicz, członkowie: prof. A. Musierowicz i prof. B. Dobrzański. Powołano wówczas pierwszy Komitet Redakcyjny „Roczników”, w składzie: Stanisław Bас (Wrocław), Edward Chodzicki (Kraków), Marian Górski (Warszawa), Arkadiusz Musierowicz (Warszawa), Feliks Terlikowski (Poznań), Tadeusz Włoczewski (Warszawa). Pierwszy tom „Roczników Gleboznawczych” ukazał się w lutym 1951 roku (z datą 1950).

Od początku czasopismo było wydawane w wersji papierowej w sposób ciągły (z przerwą w roku 1951 i 1953). W latach 1950–1958 ukazywał się jeden zeszyt rocznie, między 1959 a 1975 rokiem wydawano dwa lub trzy (w wyjątkowych przypadkach cztery) zeszyty w roku. Od 1976 roku „Roczniki Gleboznawcze” są kwartalnikiem, choć były lata, kiedy wydawano zeszyty łączone.

Od początku artykuły publikowane w „Rocznikach Gleboznawczych” prezentowały wysoki poziom naukowy i wniosły ogromny wkład zarówno do polskiego, jak i światowego gleboznawstwa. Tematyka publikacji dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: geneza i systematyka gleb, geografia i kartografia gleb, gleboznawstwo regionalne, klasyfikacja i bonitacja gleb, gleboznawstwo leśne, właściwości fizyczne gleb, chemia gleby (z fizykochemią), mineralogia gleby, mikromorfologia gleby, paleopedologia, biologia gleby, chemia rolna, technika rolna, uprawa roli, woda w glebie, melioracja gleb, erozja gleb, ochrona przyrodniczych warunków rolnictwa i leśnictwa, zanieczyszczenie gleb, historia i aktualny stan nauki o glebie.

Podstawowym językiem publikacji w latach 1950–2012 był język polski. Tylko niektóre artykuły, a czasem całe zeszyty były publikowane w języku angielskim. Każdy artykuł nieangielskojęzyczny posiadał streszczenie w języku angielskim (czasem również w języku niemieckim, francuskim lub innym), a do 1992 roku również w języku rosyjskim.

W „Rocznikach Gleboznawczych” zamieszczano co roku bibliografię polskich publikacji z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Bibliografię zbierał początkowo Michał Strzemski, później Henryk Pondel (od 1960 roku), a następnie Halina Jakubczyk (rok 2001 i 2002). Co pewien czas, w postaci osobnych zeszytów, publikowano referaty i komunikaty prezentowane na konferencjach naukowych. Niektóre zeszyty wydawano w celu uczczenia pamięci polskich gleboznawców i chemików rolnych (m.in. S. Miklaszewskiego, M. Górskiego, A. Musierowicza, J. Tomaszewskiego). Na łamach „Roczników Gleboznawczych” opublikowano także prawie wszystkie klasyfikacje i systematyki gleb Polski (1959, 1974, 1989 i 2011), oprócz pierwszej, która ukazała się w 1956 roku w czasopiśmie „Roczniki Nauk Rolniczych”.

W 2012 roku czasopismo rozpoczęło współpracę z wydawnictwem Versita (od 2014 roku De Gruyter), dzięki czemu artykuły zaczęły być publikowane w formie elektronicznej na stronie http://www.degruyter.com/view/j/ssa. Celem tej współpracy jest również to, aby „Roczniki” stały się lepiej rozpoznawane w świecie, m.in. poprzez rejestrację w międzynarodowych bazach naukowych.

W 2013 roku czasopismo „Roczniki Gleboznawcze” zmieniło nazwę na „Soil Science Annual”. Od tego roku posiada numer ISSN: 2300-4967, a dla wersji elektronicznej e-ISSN: 2300-4975. W tym czasie podstawowym językiem publikacji w czasopiśmie stał się język angielski.

W 2014 roku zakończyła się digitalizacja archiwalnych zeszytów „Roczników Gleboznawczych” wydawanych w latach 1950–2011. Udało się tym samym przekształcić w formę cyfrową wszystkie wydane dotychczas zeszyty – każdy artykuł dostępny jest bezpłatnie w postaci pliku PDF na stronie http://ssa.ptg.sggw.pl/issues. Latem 2014 roku uruchomiono nową stronę internetową czasopisma „Soil Science Annual” http://ssa.ptg.sggw.pl/. Digitalizacja archiwalnych zeszytów oraz stworzenie strony internetowej było możliwe dzięki pozyskaniu projektu pt. „Nadanie międzynarodowego charakteru czasopismu naukowemu Roczniki Gleboznawcze wydawanemu przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Index Plus”.

Redaktorami „Roczników Gleboznawczych” (a później „Soil Science Annual”) byli kolejno: Marian Górski (1950), Kazimierz Starzyński (1950–1957), Władysław Trzciński (1957–1989), Krystyna Konecka-Betley (1990–1999), Elżbieta Janowska (2000–2007), Danuta Czępińska-Kamińska (2008–2013) oraz Łukasz Uzarowicz (2013–2015). Od 2015 roku do chwili obecnej redaktorem naczelnym jest Józef Chojnicki.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top