PL EN

Zasady etyczne

 
ZASADY ETYCZNE ORAZ WALKA Z NADUŻYCIAMI PRZY PUBLIKOWANIU PRAC NAUKOWYCH W SOIL SCIENCE ANNUAL

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w Soil Science Annual. Poniższa informacja dotycząca etyki publikacji dla Soil Science Annual opiera się na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).

OBOWIĄZKI REDAKTORA


Odpowiedzialność
Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innych członkami redakcji i recenzentami. Redaktor powinien zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezstronność i sprawiedliwość
Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

Poufność
Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą.

Ujawnianie informacji, konflikty interesów i inne zagadnienia
W przypadku rozważania wycofania artykułu z procesu redakcyjnego oraz nanoszenia poprawek odnoszących się do artykułów, które zostały opublikowane w Soil Science Annual, redaktor będzie kierować się wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów (COPE’s Guidelines for Retracting Articles).
Niepublikowane materiały zawarte w nadesłanej pracy nie mogą być używane w badaniach własnych redaktora bez pisemnej zgody autora. Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści osobistych.
Redaktor jest zobowiązany do zapewnienia, że reklama, przedruk lub inne dochody handlowe czasopisma nie mają wpływu na decyzje w procesie redakcyjnym.
Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

Zaangażowanie i współpraca w badaniach
Redaktor powinien stać na straży rzetelności własnego czasopisma poprzez nanoszenie poprawek i wycofywanie artykułów, a także tropienie podejrzanych badań lub domniemanych uchybień w publikacjach. Redaktor musi tropić uchybienia redakcyjne i nieprawidłowości w recenzjach. Powinien podjąć odpowiednie działania, gdy zostały przedstawione zarzuty etyczne dotyczące nadesłanej pracy lub opublikowanego artykułu.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW


Wkład w decyzje redakcyjne
Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.

Terminowość
Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redaktora tak, żeby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.

Poufność
Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

Obiektywizm
Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

Potwierdzenie źródeł informacji
Recenzenci powinni podać odpowiednie opublikowane wcześniej prace naukowe, które nie zostały zacytowane przez autorów. Każde stwierdzenie, że obserwacja czy argumentacja w artykule były wcześniej publikowane, powinno być poparte odpowiednim cytatem oraz odniesieniem do konkretnej pracy naukowej. Recenzent powinien również zwracać redakcji uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym artykule i innych opublikowanych pracach.

Ujawnianie danych i konflikty interesów
Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w trakcie recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny artykułów, w których mają konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z jednym z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.

OBOWIĄZKI AUTORÓW


Standardy w ogłaszaniu wyników badań
Autorzy ogłaszający wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić dokładne sprawozdanie z wykonywanej pracy, a także obiektywną dyskusję wyników i określenie ich znaczenia. Podstawowe dane powinny zostać dokładnie zaprezentowane. Praca powinna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odniesień do literatury naukowej w celu umożliwienia innym powtórzenie prac. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Oryginalność i plagiat
Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w całości oryginalna. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane.

Wielokrotne, zbędne lub równoczesne publikowanie
Autor nie powinien publikować prac naukowych opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji (np. rozdział w monografii). Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi jest nieetyczne.

Podziękowania i podawanie źródeł informacji
Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które wykonały prace na rzecz autora. Autorzy powinni również przytaczać publikacje, które istotnie wpłynęły na określenie charakteru zgłoszonych prac.

Autorstwo artykułu
Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Wszyscy, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania pracy, powinni być wymienieni jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły w niektórych częściach pracy badawczej, której efektem jest artykuł, powinny zostać wymienione w sekcji „Podziękowanie”. Główny autor (lub autor, do którego należy kierować korespondencję) powinien zapewnić, że wszyscy współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) są ujęci jako współautorzy artykułu oraz że wśród współautorów nie ma osób nieodpowiednich. Główny autor (lub autor, do którego należy kierować korespondencję) powinien również zapewnić, że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz zgodzili się na jego publikację.

Zagrożenia związane z badaniami
W przypadku, gdy praca obejmuje użycie środków chemicznych, procedur lub sprzętu, który może powodować jakiekolwiek zagrożenia związane z ich użyciem, autorzy muszą jasno określić je w artykule.

Ujawnianie danych i konflikty interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w artykule jakiekolwiek finansowe lub inne merytoryczne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako wpływające na wyniki lub ich interpretację. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla badań, których efektem jest artykuł, powinny zostać ujawnione.

Błędy w publikacjach
W przypadku, gdy autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora czasopisma lub wydawcę oraz współpracować z nimi w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.

OŚWIADCZENIE WYDAWCY


W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top