PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ wapnowania na unieruchamianie kadmu w glebie oraz na jego zawartość w pszenicy jarej (Triticum aestivum L.)
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Agriculture, Department of Agricultural Chemistry, ul. Nowoursynowska 159, building no. 37, 02-776 Warszawa, Poland
Data nadesłania: 24-01-2020
Data akceptacji: 16-04-2020
Data publikacji online: 19-05-2020
Data publikacji: 19-05-2020
 
Soil Sci. Ann., 2020, 71(1), 93–96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie skuteczności procesu wapnowania, na unieruchamianie kadmu w glebie i ograniczenia pobierania tego metalu przez pszenicę jarą. Badania prowadzono w oparciu o doświadczenie mikropoletkowe założone w Stacji Doświadczalnej Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach. Wierzchnią warstwę gleby zanieczyszczono kadmem doprowadzając ją do II stopnia zanieczyszczenia (1.87 mg Cd·kg-1) wg. Kabaty-Pendias i in. (1993). Glebę wapnowano CaO (60%) w dawkach według 0, 0,5, 1,5 oraz 2 kwasowości hydrolitycznej (Hh). W doświadczeniu badaną rośliną była pszenica jara odmiany Mandaryn. W badaniach stwierdzono, że wraz ze wzrostem wapnowania zmniejsza się zawartość kadmu zarówno w ziarnie jak i w słomie pszenicy. Zawartość kadmu w ziarnie pszenicy wahała się od 0.038 mg Cd·kg-1 (2 Hh) do 0.351 mg Cd·kg-1 (0 Hh). Zawartość kadmu w słomie pszenicy wynosiła od 0.147 mg Cd·kg-1 (2 Hh) do 0.554 mg Cd·kg-1 (0 Hh). Zawartość kadmu w słomie nie przekroczyła dopuszczalnej zawartości substancji śladowych w paszach ustanowionych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2012 roku.
 
REFERENCJE (24)
1.
Antonkiewicz, J., Pełka, R., Bik-Małodzińska, M., Żukowska, G., Gleń-Karolczyk, K., 2018. The effect of cellulose production waste and municipal sewage sludge on biomass and heavy metal uptake by a plant mixture. Environmental Science and Pollution Research 25, 31101–31112.
 
2.
Chamon, A. S., Gerzabek, M. H., Mondol, M. N., Ullah, S. M., Rahman, M., Blum, W. E. H., 2005. Influence of soil amendments on heavy metal accumulation in crops on polluted soils of Bangladesh. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36, 7–8, 907–924. https://doi.org/10.1081/CSS-20....
 
3.
Czeczot, H., Majewska, M., 2010. Kadm – zagrożenie i skutki zdrowotne (Cadmium - exposure and its effects on health). Toksykologia 66(4), 243–250.
 
4.
Dradrach, A., Szopka, A., Karczewska, A. 2019. Ecotoxicity of pore water in soils developed on historical arsenic mine dumps: The effects of forest litter. Ecotoxicology and Environmental Safety, 181, 202-213. https://doi.org/10.1016/j.ecoe....
 
5.
IUSS Working Group WRB, 2015. World reference base for soil resources 2014, update.
 
6.
International soil classification system for naming soils and creating legends for.
 
7.
soil maps. World soil resources reports no. 106. FAO, Rome. http://www.fao.org/3/i3794en/I....
 
8.
Karalić, K., Lončarić, Z., Popović, B., Zebec, V., Kerovec, D., 2013. Liming effect on soil heavy metals availability. Poljoprivreda 19(1), 59–64.
 
9.
Kabata-Pendias, A., Pendias, H., 1999. Biogechemistry of trace elements. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 398.
 
10.
Kabata-Pendias, A., Motowicka-Terelak, T., Piotrowska, M., Terelak, H., Witek, T., 1993. Assessment the degree of soil and plant pollution with heavy metals and sulphur. Framework guidelines for agriculture. Puławy, series P. (53), IUNG, pp. 20 (in Polish).
 
11.
Kamionka, J., 2010. Analiza kosztów wapnowania gleb w Polsce (Analysis of the costs of liming the soils in Poland). Problemy Inżynierii Rolniczej 18(2), 25–30.
 
12.
Karczewska, A., Kabała, C., 2010. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku – potrzeby i metody rekultywacji (The soils polluted with heavy metals and arsenic in Lower Silesia – the need and methods of reclamation), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rolnictwo XCVI, 576, 59–80.
 
13.
Krzyżak, J., 2013. Wspomagana fitostabilizacja metali ciężkich w glebach (Aided phytostabilization of heavy metals in soils). Praca doktorska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, 2013.
 
14.
Malinowska, E., 2017. The Effect of Liming and Sewage Sludge Application on Heavy Metal Speciation in Soil. Bull EnvironContamToxicol 98(1), 105–112.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 6 February 2012 regarding the content of undesirable substances in feed) (Dz.U. 2012 poz. 203).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Regulation of the Minister of the Environment of September 1, 2016 on the method of conducting soil surface pollution assessment) (Dz.U. 2016. poz. 1395). http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
17.
Symanowicz, B., Kalembasa, S., Jaremko, D., Niedbała, M., 2015. Effect of nitrogen application and year on concentration of Cu, Zn, Ni, Cr, Pb and Cd in herbage (Galega orientalis Lam.). Plant Soil Environment 61(1): 11 - 16. https://doi.org/10.17221/558/2....
 
18.
Tlustoš, P., Száková, J., Kořínek, K., Pavlíková, D., Hanč, A., Balík, J. 2006. The effect of liming on cadmium, lead, and zinc uptake reduction by spring wheat grown in contaminated soil, Plant Soil and Environment 52(1), 16–24. https://doi.org/10.17221/3341-....
 
20.
Wiech, A., Marciniewicz-Mykiety, M., Toczko, B., 2018. Stan Środowiska w Polsce Raport (State of the Environment in Poland. Report), Biblioteka Monitoringu Środowiska, 166–169.
 
21.
Vaverková, M., Adamcová, D., 2014. Heavy Metals Uptake by Select Plant Species in the Landfill Area of Štěpánovice, Czech Republic. Polish Journal of Environmental Studies 23, 2265–2269. https://doi.org/10.15244/pjoes....
 
22.
Xiao, R., Huang, Z., Li, X., Chen, W., Deng, Y., Han, C., 2017. Lime and Phosphate Amendment Can Significantly Reduce Uptake of Cd and Pb by Field-Grown Rice. Sustainability 9, 430–440. https://doi.org/10.3390/su9030....
 
23.
Zhang, Y., Zhang, H., Zhang, Z., Liu, C., Cuizhen, C., Zhang, W., Marhaba, T., 2018. pH Effect on Heavy Metal Release from a Polluted Sediment. Journal of Chemistry, ID 7597640: 1–7. https://doi.org/10.1155/2018/7....
 
24.
Yasir Hamid, Y., Tang, L., Wang, X., Hussain, B., Yaseen, M.Z., Yang X., 2018. Immobilization of cadmium and lead in contaminated paddy field using inorganic and organic additives. Scientific Reports, 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967