PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ gospodarki leśnej na zapasy węgla organicznego w glebach
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Agriculture, Department of Soil Sciences, 159 Nowoursynowska Str., 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Data nadesłania: 27-06-2017
 
 
Data akceptacji: 22-05-2020
 
 
Data publikacji online: 03-06-2020
 
 
Data publikacji: 17-06-2020
 
 
Soil Sci. Ann., 2020, 71(2), 165–173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przeprowadzono analizy fizyko-chemiczne gleb na sześciu stanowiskach różnych siedlisk w Nadleśnictwie Tuczno. Podstawowym celem badań było określenie wpływu żyzności naturalnego siedliska oraz sposobu użytkowania lasu i historii użytkowania w przeszłości na sekwestrację dwutlenku wegla w postaci węgla organicznego na hektarze. Podjęto próbę oszacowania w każdym poziomie genetycznym oraz w całym profilu glebowym wybranych gleb zapasu węgla organicznego oraz obliczono wskaźnik siedliskowy indeks glebowy SIG. W badanych glebach analizowano skład granulometryczny, zawartości węgla organicznego oraz azotu ogólnego, stosunek C:N i właściwości sorpcyjne. Drzewostan bukowy powstały z podszytów i podrostów po usunięciu drzewostanu sosnowego zgromadził ponad 20% więcej węgla organicznego niż drzewostan sosnowy o takiej samej historii powstania. Zauważa się wpływ podszytu bukowego na zwiększenie zapasów węgla organicznego w glebach. Badania wykazały wpływ gospodarki leśnej na zapasy węgla organicznego w badanych glebach. W glebach porolnych zasoby węgla organicznego były znacznie niższe (średnie zapasy węgla organicznego wyniosły 55,53 t·ha-1) niż w glebach leśnych, które nigdy nie były uprawiane rolniczo (średnio 101,23 t·ha-1)
 
REFERENCJE (34)
1.
Annunzio, R., Zeller, B., Nicolas, M., Dhote, J. F., Saint−Andre, L. 2008. Decomposition of European beech (Fagus sylvatica) litter: Combining quality theory and 15N labelling experiments. Soil Biology and Biochemistry 40: 322−333.
 
2.
Baritz, R., Seufert, G., Montanarella, L., Vanranst, E., 2010. Carbon concentrations and stocks in forest soils of Europe; Forest Ecology and Management, 260(3), 262–277.
 
3.
Bednarek, R., Dziadowiec, H., Pokojska, U., Prusinkiewicz, Z., 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. [Ecological and soil science of the study] Warszawa. Wydawnictwo PWN: 344 ss.
 
4.
Biały, K., Brożek, S., Chojnicki, J., Czępińska-Kamińska, D., Januszek, K., Kowalski, A., Krzyżanowski, A., Okołowicz, M., Sienkiewicz, A., Skiba, S., Wójcik, J., Zielony, R., 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. [Classification of forest soils of Poland]. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 127 ss.
 
5.
Borek, S., 1983. Niektóre właściwości fizyczne gleb Rezerwatu Granica w Kampinoskim Parku Narodowym. Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. [Selected physical properties of soils in the Granica Reservation in the Kampinoski National Park. Influence of human activity on the soil environment in the Kampinoski National Park] Wyd. SGGW-AR, Warszawa:73-80.
 
6.
Decision 16/CMP.1 of 21 May 2013 on the rules of reporting and activity plans related to the emmission and absorption of greenhouse gases due to land-use, land-use change and forestry.
 
7.
Decision Council (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change.
 
8.
Drabarczyk, J., 2016. Zatrzymać węgiel w lesie [Retaining carbon in forests] w: Głos lasu, numer 1 (543) styczeń 2016.
 
9.
Dymitryszyn, I., Szyszko, J., Rylke, J., 2013. Terenowe metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. [Field methods of assessing and valuation of natural resources] Wydawnictwo SGGW. 264 ss.
 
10.
Ilmurzyński, E., Włoczewski, T., 2003. Hodowla lasu. [Forest cultivation] Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 539 ss.
 
11.
IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.
 
12.
Jandl, R., Linder, M., Vesterdal, L., Bram, B., Baritz, R.., Hagendorf, F., Johnson, D., Minkkinen, K., Byrne, K., 2007. How strongly can forest management influence soil carbon sequestration? Geoderma 137, 253–268.
 
13.
Janowska, E., Czępińska-Kamińska, D., 1983. Kształtowanie się właściwości sorpcyjnych ektopróchnicy niektórych gleb KPN. [Shaping of the sorption properties of ectohumus in some soils of the Kampinoski National Park] (w) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW: 47-58.
 
14.
Jobbagy, E., G., Jackson, R., B., 2000. The Vertical Distribution of Soil Organic Carbon and its Relation to Climate and Vegetation, Ecological Applications, 10(2), 423–436.
 
15.
Karczewska, A., Szopka, K., Bogacz, Kabała, C., Duszyńska, D., 2007. Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) – w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb. [Speculations on the methods of monitoring soils in the forest zone of the Karkonoski National Park] – In: Štursa J. & Knapik R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen 2006, Svobodan. Úpou. Opera Corcontica, 44, 1: 95–105.
 
16.
KOBiZE, 2016. Report entitled Analysis of the possibilities of using absorption to report greenhouse gases in the 2030 perspective, Warsaw, 29 February 2016, p. 3.
 
17.
Statement of the Commission of the European Parliament, of the Council, of the European Economic-Social Commitee and the Regions Commitee, of 13 March 2012 on impact assessment of the role of land use, land use change and forestry (LULUCF) in the EU’s climate change commitments.
 
18.
Kondras, M., Czępińska-Kamińska, D., Sienicka, P., Otręba, A., Torzewski, K., Oktaba, L. 2012. Zapas węgla organicznego gleb leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym [Organic carbon stock in forest soils of the continental mixed fresh coniferous forest assemblage in the Kampinoski National Park], Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63 (4), 26-33.
 
19.
Lasota, J., Błońska, E., 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. [Forest habitats in Polish lowlands and highlands] Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 25-42.
 
20.
Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. [Methods of analysis and assessment of soil and plant properties] Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska, 334 ss.
 
21.
Paris Agreement, 2016. Official Journal of the European Union of 19 october 2016, L282/4.
 
22.
Post, W.M., Kwon, K.C., 2000. Soil carbon sequestration and land-use change: processes and potential. Global Change Biology 6: 317-327.
 
23.
Ritter, E., 2005. Litter decomposition and nitrogen mineralization in newly formed gaps in a Danish beech (Fagus sylvatica) forest. Soil Biology and Biochemistry 37: 1237−1247.
 
24.
Schlesinger, W. H., 1997. Biogeochemistry, an analysis of global change. Academic Press, San Diego, California, USA.
 
25.
Stendhal, J., Johansson, M.-B., Eriksson, E., Langvall, O., 2010. Soil organic carbon in Swedish spruce and pine forests-differences in stock levels and regional pattern. Silva Fennia 33(1): 5-21.
 
26.
Szyszko, J., Dymitryszyn, I., Szwerk, A., Szyszko-Podgórska, K., Jojczyk, A., Bodzenta, M., Sałek, P., Pliszka, P., 2019. „Las dla ludzkości w Tucznie”. Cz. 1 – „Forest for humanity in Tuczno”. Part 1. Wydawnictwo SGGW, 2019.
 
27.
Polish Soil Science Society, 2009: Klasyfikacja uziamienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Soil Science Annual 60( 2): 5-16.
 
28.
Polish Soil Classification (Systematyka Gleb Polski), 2019, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy, Klasyfikacji I Kartografi Gleb, Warszawa.
 
29.
The Swedish Environmental Protection Agency., 2006. The Integration of LULUCF in the EU’s Emissions Trading Scheme to mitigate Climate Change, Stockholm .
 
30.
Vesterdal, L., Ritter, E., Gundersen, P., 2002. Change in soil organic carbon following afforestation of former arable land. Forest Ecology and Management 169: 137-147.
 
31.
Instruction no. 2 of the General Director of State Forests of 17 January 2017 on the realization as a joint venture of organizational units of State Forests of a pilot development project “Forest Carbon Farms”.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967