PL EN
PRACA ORYGINALNA
Geneza, właściwości i wartość rolnicza mad delty Wisły i Pasłęki
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobilogii, Pl. Łódzki 3, pok. 105, 10-727 Olsztyn, Polska
 
2
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Pl. Łódzki 3, pok. 105, 10-727 Olsztyn, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-10-2022
 
 
Data akceptacji: 11-12-2022
 
 
Data publikacji online: 12-12-2022
 
 
Data publikacji: 21-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mirosław Orzechowski   

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobilogii, Pl. Łódzki 3, pok. 105, 10-727 Olsztyn, Pl. łódzki 3, Olsztyn, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2022, 73(3)157350
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie właściwości sorpcyjnych i powietrzno-wodnych gleb aluwialnych delty Wisły i Pasłęki, zróżnicowanych typologicznie i pod względem warunków siedliskowych oraz określenie ich wartości rolniczej. Mady właściwe typowe, mady właściwe próchniczne i mady brunatne typowe wytworzyły się z gliny zwykłej, gliny piaszczystej oraz gliny pylasto–ilastej i położone były na terenie najstarszych Żuław wysokich (od + 2.5 do + 10.0 m n.p.m.). Mady czarnoziemne typowe i mady czarnoziemne gruntowo–glejowe wytworzyły się głównie z pyłu ilastego, pyłu gliniastego oraz gliny ilastej. Występowały głównie na ternie Żuław przejściowych (od 0.0 do + 2.5 m n.p.m., Żuław depresyjnych (poniżej 0.0 m n.p.m.) oraz w delcie Pasłęki. Mady czarnoziemne charakteryzowały się większą pojemnością sorpcyjną, w tym zawartością kationów zasadowych niż mady właściwe i brunatne. Najmniej korzystne stosunki powietrzno-wodne stwierdzono w madach właściwych. Objętość makroporów w poziomach ornych tych gleb wahała się od 3.1-4.5%. Stosunek macro- do mezo- i microporów był szeroki i kształtował się jak: 1 : 4.0–5.5 : 3.6–5.4, natomiast w madach czarnoziemnych wynosił on jak: 1 : 1.8–2.9 : 2.5–3.8. Najkorzystniej stosunki powietrzno-wodne w poziomach płużnych kształtowały się w madach brunatnych typowych, w których stosunek macro- do mezo- i microporów kształtował się jak: 1.0 : 1.9 : 0.7. Mady właściwe i brunatne Żuław wysokich były właściwie uwilgotnione oraz okresowo nadmiernie uwilgotnione. Zaliczały się one głównie do gruntów ornych dobrych i średnio dobrych klasy RIIIa i RIIIb, kompleksu pszennego dobrego. Mady czarnoziemne Żuław niskich były okresowo nadmiernie uwilgotnione oraz okresowo podmokłe, a na terenach depresyjnych trwale podmokłe. Mady te klasyfikowały się głównie do gruntów ornych średnio dobrych klasy RIIIb oraz gruntów ornych średniej jakości lepszych i gorszych klas RIVa i RIVb, kompleksu pszennego dobrego oraz kompleksu pastewnego mocnego. Mady szczególnie zasobne we frakcje pyłu drobnego i iłu (powyżej 60%) na terenach depresyjnych powinny być użytkowane jako trwałe użytki zielone. Przeprowadzone badania wykazały, że warunki glebowe na terenach deltowych ujścia Wisły i Pasłęki związane są ściśle z genezą i hipsometrią terenu, która różnicuje stosunki wodne, uziarnienie utworów, ich rodzaj i miąższość.
 
REFERENCJE (37)
1.
Brandyk, T., 1988. Charakterystyczne zapasy wody w niektórych madach delty Wisły. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 29(1), 29–40. (in Polish with English abstract).
 
2.
Chojnicki, J., 2002. Procesy glebotwórcze w madach środkowej doliny Wisły i Żuław. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 83 pp. (in Polish with English abstract).
 
3.
Dąbkowska-Naskręt, H., 1990. Skład i właściwości fizykochemiczne wybranych gleb aluwialnych Doliny Dolnej Wisły z uwzględnieniem ich cech diagnostycznych. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 38, 117 pp. (in Polish).
 
4.
Dezső, J., Czigány, S., Nagy, G., Pirkhoffer, E., Słowik, M., Lóczy, D., 2019. Monitoring soil moisture dynamics in multilayered Fluvisols. Bulletin of Geography. Physical Geography Series 16, 131–146. http://dx.doi.org/10.2478/bgeo....
 
5.
Domżał, H., 1977. Zagęszczenie fazy stałej i jego rola w kształtowaniu wodno – powietrznych właściwości gleb. Rozprawy Naukowe 50, AR Lublin, 42 pp. (in Polish).
 
6.
Gajić, B., Kresović, B., Pejić, B., Tapanarova, A., Dugalić, G., Životić, L., Tolimir, M., 2020. Some physical properties of long-term irrigated fluvisols of valley the river Beli Drim in Klina (Serbia). Zemljište i Biljka, 69, 21–35. https://doi.org/10.5937/ZemBil....
 
7.
Hulisz, P., Michalski, A., Dąbrowski, M., Kusza, G., Łęczyński, L., 2015. Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut (northern Poland). Soil Science Annual 66(2), 67–74. https://doi.org/10.1515/ssa-20....
 
8.
IUSS Working Group WRB.World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. In World Soil Resources Reports; FAO: Rome, Italy, 2015; p. 182.
 
9.
Jarvis, M.G., Macney, D., 1979. Soil survey applications. Technical Monograph, Haperden 13, 24–34.
 
10.
Kabała, C. et al., 2019. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(1), 71–97. https://doi.org/10.2478/ssa-20....
 
11.
Kawałko, D., Jezierski, P., Kabała, C., 2021. Morphology and physicochemical properties of alluvial soils in riparian forests after river regulation. Forests 12, 329. https://doi.org/10.3390/f12030....
 
12.
Kercheva, M., Sokołowska, Z., Hajnos, M., Skic, K., Shishkov, T., 2017. Physical parameters of Fluvisols on flooded and non-flooded terraces. Intstitute of Agrophysics, 31, 73–82. https://doi.org/10.1515/intag-....
 
13.
Kholodov, V.N., 2010. Lithogenesis types and their modern interpretations. Lithology Mineral Resources 45(6), 519-531.
 
14.
Kondracki, J., 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 440 pp. (in Polish).
 
15.
Kowalik, P., 1968. Problemy wielkości natlenienia gleb żuławskich. Pierwsze Naukowe Seminarium Żuławskie, A–3, Gdańsk, 1–11. (in Polish).
 
16.
Laskowski, S., 1986. Powstanie i rozwój oraz właściwości gleb aluwialnych doliny środkowej Odry. AR Wrocław, 68 pp. (in Polish).
 
17.
Ligęza, S., 2016. Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły. Rozprawy Naukowe UP Lublin, 385, 131 pp. (in Polish).
 
18.
Łabaz, B., Kabała, C., 2016. Human-induced development of mollic and umbric horizons in drained and farmed swampy alluvial soils. Catena 139, 117–126. https://doi.org/10.1016/j.cate....
 
19.
Niedźwiecki, E., 1971. Różnicowanie się wodnych i powietrznych właściwości mad ciężkich w dolinie rzeki Iny zależnie od sposobu ich użytkowania. Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie, 37, 187–206. (in Polish).
 
20.
Orzechowski, M., Smólczyński, S., 1998. Degradacja fizyczna mad żuławskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 460, 375-384 (in Polish).
 
21.
Orzechowski, M., Smólczyński, S., Sowiński, P., 2004. Zasobność mad żuławskich w makroelementy ogólne i przyswajalne. Annales UMCS, Lublin, Sec. E, 59(3), 1065–1071.
 
22.
Orzechowski, M., Smólczyński, S., Sowiński, P., 2005. Właściwości sorpcyjne gleb aluwialnych Żuław Wiślanych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 56(1/2), 119–127. (in Polish with English abstract).
 
23.
Orzechowski, M., Smólczyński, S., 2010. Struktura i wodoodporność agregatów gleb aluwialnych w krajobrazie deltowym. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 61(3), 87-99. (in Polish with English abstract).
 
24.
Orzechowski, M., Smólczyński, S., Kalisz, B., Długosz, J., Sowiński, P., 2020. Chemical and mineralogical composition of the Holocene soil sediments in north-eastern Poland. Journal of Elementology 25(2), 471–485. https://doi.org/10.5601/jelem.....
 
25.
Piaścik, H., Orzechowski, M., Smólczyński S., Maćkiewicz, J., 1991. Charakterystyka siedlisk rolniczych Żuław Wiślanych w aspekcie bonitacji i użytkowania. RPBR 28. Rozpoznanie i ochrona ekosystemów. Falenty/ Elbląg – Olsztyn. Cz. I, 11-20. (in Polish).
 
26.
Piaścik, H., Orzechowski, M., Smólczyński, S., 1998. Air, water and retaining properties of alluvial soils in delta landscape. Polish Journal of Soil Science31(2), 1-7.
 
27.
Piaścik, H., Orzechowski, M., Smólczyński, S., 2000. Siedliska glebowe delty Wisły. Roczniki AR Poznań 317, Rolnictwo 56, 115-124. (in Polish).
 
28.
PTG, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(2), 5–16. (in Polish with English abstract).
 
29.
Robakiewicz, M., 2010. Vistula river mouth – history and recent problems. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 57(2), 155–166.
 
30.
Skuodiene, R., Katutis, K., Nekrosiene, R., Repsiene, R., Karcauskiene, D., 2016. Effects of soil properties and humidity regimes on semi-natural meadow productivity. Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B, Soil and Plant Science, 66(8), 653–663. https://doi.org/10.1080/090647....
 
31.
Urzędowa tabela klas gruntów, 2013. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. (Dz. U. z 14 listopada 2012 r.). (in Polish).
 
32.
Walczak, R., Ostrowski, J., Witkowska -Walczak, B., Sławiński, C., 2002. Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski. Acta Agrophysica 79(5), 64 pp. (in Polish).
 
33.
Wang, N., Li, G., Xu, J., Qiao, L., Dada, O.A., Zhou, C., 2015. The marine dynamics and changing trend of the modern Yellow River mouth. Journal of Ocean University of China (Oceanic and Coastal Sea Research) 14(3), 433–445. https://doi.org/10.1007/s11802....
 
34.
Wang, Z.F., Cao, X.D., Li, Q.J., Liu, Y.L., 2019. The impact of surface wave on the sediment erosion and deposition near the Yellow River Mouth, China. Applied Ecology and Environmental Research 17(6), 14911-14926. https://doi.org/10.15666/aeer/....
 
35.
Witek, T., 1965. Gleby Żuław Wiślanych. Pamiętniki Puławskie 18, 157-266. (in Polish).
 
36.
Van Reeuwijk, LP. (Ed.)., 2002. Procedures for soil analysis. Technical Paper 9. ISRIC, FAO Wageningen, 119 pp.
 
37.
Zawadzki, 1973. Laboratoryjne oznaczanie zdolności retencyjnych utworów glebowych. Wiadomości IMUZ 11(2), 11–31. (in Polish).
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top