PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wpływu intensywnej produkcji rolnej na przemieszczanie się składników pokarmowych w glebie
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Science, Institute of Agriculture, Division of Agricultural and Environmental Chemistry, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Data nadesłania: 09-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-04-2023
 
 
Data akceptacji: 28-08-2023
 
 
Data publikacji online: 28-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karol Siewruk   

Instytut Rolnictwa, Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 164, 02-776, Warszawa, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(3)171629
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca miała na celu zbadanie zasobności warstwy podornej w przyswajalne formy makroelementów na gruntach użytkowanych intensywnie oraz ocenę czy głębsze warstwy gleby mogą pełnić rolę w odżywianiu roślin. Porównano zawartości składników pokarmowych w warstwach 0–25, 26–50, 51–75cm dla 8 odwiertów o średnicy 20cm, przy czym z dwóch próbki pobrano z przeciwnych ścian. Zbadano wartość pH wszystkich zebranych próbek oraz zawartość dostępnych form makroskładników: azotu mineralnego, fosforu, potasu, magnezu i wapnia. Do ekstrakcji P, K, Mg i Ca użyto metody Mehlich-3, następnie zawartość zbadano metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Pomiaru spektrofotometrycznego azotu mineralnego dokonano przy użyciu analizatora przepływowego Solar z kolumną kadmową. Ekstrakcji azotu dokonano z gleby suchej przy użyciu 1% roztworu K2SO4 w stosunku gleba- roztwór jak 1:10. W analizie statystycznej porównano średnie zawartości składników i pH dla poszczególnych warstw testem Tukeya. Otrzymane wyniki wykazują tendencje przemieszczania się w głąb profilu glebowego fosforu, wapnia i magnezu. Wykazano, że stosowanie nawozów mineralnych zwiększa zasobność gleb w składniki pokarmowe na badanych głębokościach i należy stosować w płodozmianie rośliny głęboko korzeniące się, które efektywnie mogą korzystać z warstwy podornej jako źródła składników pokarmowych. Odpowiednie ułożenie płodozmianu z gatunkami o głębokim systemie korzeniowym przyczynić się może do ograniczenia wymycia składników pokarmowych. Powinno to przełożyć się na efektywniejsze wykorzystanie nawozów, a tym samym mniejsze rozproszenie składników biogennych w środowisku i korzyści ekonomiczne.
 
REFERENCJE (36)
1.
Bartoszewicz, J., Karp, E., 2010. Desorption of phosphate (V) ions from brown soil. Journal of Elementology 15(1), 19-29. https://doi.org/10.5601/jelem.....
 
2.
Chowaniak, M., Klima, K., Niemiec, M., 2016. Impact of slope gradient, tillage system and plant cover on soil loses of Calcium and magnesium. Journal of Elementology 21(2), 361–372, https://doi.org/10.5601/jelem.....
 
3.
Cordell, D., Neset, T.S.S., Prior, T., 2012. The phosphorus mass balance: identifying’ hotspots’ in the food system as a roadmap to phosphorus security. Current Opinion in Biotechnology 23(6), 839–845. https://doi.org/10.1016/j.copb....
 
4.
Correndo, A.A., Rubio, G., García, F.O., Ciampitti I.A., 2021. Subsoil-potassium depletion accounts for the nutrient budget in high-potassium agricultural soils. Scientific Reports 11, 11597. https://doi.org/10.1038/s41598....
 
5.
Costa, M.C.G., Coutinho, Í.A.C., 2022. Root Systems of Agricultural Crops and Their Response to Physical and Chemical Subsoil Constraints. In: Oliveira, T.S.d., Bell, R.W. (eds) Subsoil Constraints for Crop Production . Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
6.
Czyżewski, A., Staniszewski, J., 2018. Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności nakładów ekonomicznych i środowiskowych. Problemy Rolnictwa Światowego tom 18(XXXIII), zeszyt 3, 80–90. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
7.
Dijkstra, F.A., Smits, M.M., 2002. Tree Species Effects on Calcium Cycling: The Role of Calcium Uptake in Deep Soils. Ecosystems 5, 385–398. https://doi.org/10.1007/s10021....
 
8.
Fotyma, M., Kęsik, K., Lipiński, W., Filipiak, K., Purchała, L., 2015. Testy glebowe jako podstawa doradztwa nawozowego. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 42(16), 9-51, ISBN 978-83-7562-185-3.
 
9.
Gorlach, E., Grzywnowicz, J.,1989. Distribution of various nitrogen forms in the soil profit and their relationship with nitrogen taken up by plants. Polish Journal of Soil Science 23, 43-49.
 
10.
Gransee, A., Führs, H., 2013. Magnesium mobility in soils as a challenge for soil and plant analysis, magnesium fertilization and root uptake under adverse growth conditions. Plant and Soil 368, 5–21. https://doi.org/10.1007/s11104....
 
11.
Grzebisz, W., Diatta, J.B., Szczepaniak, W.,2006. Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb gruntów ornych. Nawozy i Nawożenie, Nr 2 (27).
 
12.
Grzegorczyk, S., Alberski, J., Olszewska, M., 2013. Accumulation of potassium, calcium and magnesium by selected species of grassland legumes and herbs. Journal of Elementology 18(1), 69–78. https://doi.org/10.5601/jelem.....
 
13.
Heinemann, P., Schmidhalter, U., 2021. Simplifying residual nitrogen (Nmin) sampling strategies and crop response. European Journal of Agronomy 130. https://doi.org/10.1016/j.eja.....
 
14.
Jalali, M., Rowell, D., 2003. The role of calcite and gypsum in the leaching of potassium in a sandy soil. Experimental Agriculture 39(4), 379–394. https://doi.org/10.1017/S00144....
 
15.
Jobbágy, E.G., Jackson, R.B., 2001. The distribution of soil nutrients with depth: Global patterns and the imprint of plants. Biogeochemistry 53, 51–77. https://doi.org/10.1023/A:1010....
 
16.
Kępka, M., 1968, Wapń, potas i magnez w niektórych glebach Niziny Mazowieckiej wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 18(2), 449–465.
 
17.
Kęsik, K., Jadczyszyn, T., Lipiński W., Jurga B., 2015, Adaptation of the Mehlich-3 procedure for routine determination of phosphorus, potassium and magnesium in soil. Przemysł Chemiczny 94, 973–976. https://doi.org/10.15199/62.20....
 
18.
Khan, A., Lu, G., Zhang, H., Wang R., Lv F., Xu J., Yang X., Zhang S., 2019. Land Use Changes Impact Distribution of Phosphorus in Deep Soil Profile. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 19, 565–573. https://doi.org/10.1007/s42729....
 
19.
Kopeć, S., 2007. Wpływ nawożenia mineralnego użytków rolnych na zanieczyszczenie wód składnikami nawozowymi. Państwo i Społeczeństwo, VII, nr 4.
 
20.
Korzeniowska, J., Stanisławska-Glubiak, E., Lipiński W., 2019. Opracowanie liczb granicznych niedoboru mikroelementów w glebie przy użyciu ekstrahenta Mehlich 3 dla polskich warunków glebowych. Część I. Pszenica. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annuaaul 70(4), 314–323. https://doi.org/10.2478/ssa-20....
 
21.
Kuhlmann, H., 1990. Importance ofod the subsoil for the K nutrition of crops. Plant and Soil 127, 129-136.
 
22.
Lampkin, N.H. et al., 2015. The role of agroecology in sustainable intensification. Report for the Land Use Policy Group. Organic Research Centre, Elm Farm and Game & Wildlife Conservation Trust. S. 9. https://www.nature.scot/sites/....
 
23.
Lipiński, W., 2019. Agrochemiczne właściwości gleb użytkowanych rolniczo. Ecological Egnineering 20(1), 1–12. https://doi.org/10.12912/23920....
 
24.
Maciel de Oliveira, S., et al., 2020. Vertical stratification of K uptake for soybean-based crop rotation. Nutrient Cycling in Agroecosystems 117, 185–197. https://doi.org/10.1007/s10705....
 
25.
Nasternak, M., 2022. Kiedy i jak pobierać próbki glebowe?. Strona internetowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. https://www.modr.mazowsze.pl/p....
 
26.
Niedźwiecki, J., Deabaene, G., Pecio, A., 2015. Klasyczne i zaawansowane metody badania przestrzennego zróżnicowania żyzności gleb i łanu roślin. Studia i Raporty IUNG-PIB Zeszyt 42(16), 69-90.
 
27.
Orzechowski, M., Smólczyński, S., 2010. Content of Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Mn, Zn, Cu in soils developed form the Holocene deposits in northern-eastern Poland. Journal of Elementology 15(1), 149-159. https://doi.org/10.5601/jelem.....
 
28.
Panday, D., Ojha, R.B., Chalise, D., Das, S., Twanabasu, B., Moral, M.T., 2019. Spatial varability of soil properties under Different land use in the Dang district of Nepal. Cogent Food & Agriculture 5(1). https://doi.org/10.1080/233119....
 
29.
Pietrzak, S., 2013. Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami naturalnymi a ochrona jakości wody. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Brwinów. ISBN: 978-83-63411-10-7. S. 20.
 
30.
Podleśna, A., 2019. Czynniki kształtujące pobieranie i wykorzystanie fosforu przez rośliny oraz jego straty z gleb uprawnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, zeszyt 59(13), 59-76.
 
31.
Raziel, A. Ordóñez, et al. 2018. Maize and soybean root front velocity and maximum depth in Iowa, USA. Field Crops Research 215, 122–131, https://doi.org/10.1016/j.fcr.....
 
32.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2021. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 81-85, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
33.
Stępień, W, Mercik, S., 1999. Zmiany zawartości fosforu i potasu w glebie oraz plonowanie roślin na przestrzeni 30-tu lat na glebie nawożonej i nienawożonej tymi składnikami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 467, 269–278.
 
34.
United Nations Development Programme, Sustainable Development Goals 2030, https://www.undp.org/sustainab...,.
 
35.
Ziadi, N., Sen Tran, T., 2008. Mehlich-3 extractable elements. [In:] Soil Sampling and Methods of Analysis (Carter M.R., Gregorich E.G., Editors). CRC Press, Boca Raton, 81–87.
 
36.
Żyrnicki, W., Borkowska-Burnecka, J., Bulska, E., Szmyd, E., 2010. Metody Analitycznej Spektrometrii Atomowej. Wydawnictwo Malamut, Warszawa.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967