PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena zanieczyszczenia arenosoli na plaży miejskiej w Gdańsku
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Agriculture, Division of Agricultural and Environmental Chemistry, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Data nadesłania: 02-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-08-2023
 
 
Data akceptacji: 28-08-2023
 
 
Data publikacji online: 28-08-2023
 
 
Data publikacji: 15-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Starzomska   

Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776, Warszawa, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(3)171631
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena zanieczyszczenia arenosoli na plaży, w tym celu zbadano odczyn gleby oraz zawartości metali ciężkich (Cd, Cu, Zn, Pb). Do wykonania badań wybrano plażę miejską w Gdańsku przy ul. Jantarowej, która jest intensywnie odwiedzana przez turystów przez cały rok. Pobrano 20 próbek gleby piaszczystej z plaży, 18 próbek z terenu wyznaczonego kąpieliska oraz 2 próbki kontrolne 500 metrów dalej. Pobierano je, co 10 metrów z powierzchniowych warstw gleby piaszczystej (0–25 cm) za pomocą laski Egnera. Badania zostały wykonane wiosną 2022 roku. Przyjrzano się konstrukcji plaży i przeanalizowano możliwości jej gospodarczego wykorzystania. Skupiono się na problemie zanieczyszczenia plaż na świecie oraz zwrócono uwagę na małą ilość badań na ten temat, co może być związane z niewykorzystywaniem terenu plaż do działalności innej niż turystyczna. Przeanalizowano potencjalne źródła zanieczyszczeń i określono te najbardziej szkodliwe ze wskazaniem powiązania z obecnością dużych zakładów przemysłowych w pobliżu. Określono czy dopuszczalne normy zawartości metali ciężkich oraz odczynu gleby nie są przekroczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wytycznych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Nie stwierdzono zagrożenia na podstawie granicznych wartości metali śladowych, w związku z tym uznano glebę piaszczystą, jako niezanieczyszczoną o naturalnych zawartościach metali śladowych. Średnia zawartość kadmu na tym obszarze wynosi 0,073 mg·kg-1, cynku – 9,34 mg·kg-1, miedzi – 4,06 mg·kg-1, ołowiu – 4,54 mg·kg-1.
 
REFERENCJE (29)
1.
Biernacka, E., Małuszyńska, I., Małuszyński, M., 2006. Zawartość ołowiu w wierzchniej warstwie gleb z wybranych rejonów Polski o różnym stopniu antropopresji. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 38, 7–16. (in Polish).
 
2.
Buzzi, N., Menéndez, M., Truchet, D., Delgado, A., Fernández Severini, M., 2022. An overview on metal pollution on touristic sandy beaches: Is the COVID-19 pandemic an opportunity to improve coastal management?. Marine Pollution Bulletin 174, 113275. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
3.
Cabrini, T., Barboza, C., Skinner, V., Hauser-Davis, R., Rocha, R., Saint' Pierre, T., Valentin, J., Cardoso, R., 2017. Heavy metal contamination in sandy beach macrofauna communities from the Rio de Janeiro coast, Southeastern Brazil. Environ Pollut. 221: 116–129. https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
4.
Chrzan, A., 2013. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i faunie glebowej. Proceedings of ECOpole 2013, 7(1), 295–302. (in Polish). DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)040.
 
5.
Czarnowska, K., 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 47(Supl.), 43–50. (in Polish).
 
6.
Han, X., Wang, J., Cai, W., Xu, X., Sun, M., 2021. The Pollution Status of Heavy Metals in the Surface Seawater and Sediments of the Tianjin Coastal Area, North China. Int J Environ Res Public Health 18(21), 11243. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
7.
Herbich, J., 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1: Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Warszawa: Ministerstwo Środowiska: 65–68.
 
8.
Hidalgo, G., Castañeda-Chávez, M., Granados-Barba, A., Sánchez-Domínguez, B., 2016. Environmental Variability of Tropical Sandy Beaches Across an Anthropic Gradient: The Case of Central Veracruz (Southwestern Gulf of Mexico). International Journal of Environmental Research 10(4), 481–490.
 
9.
Jeong, H., Choi, J., Choi, D., Noh, J., Ra, K., 2021. Heavy metal pollution assessment in coastal sediments and bioaccumulation on seagrass (Enhalus acoroides) of Palau. Marine Pollution Bulletin 163, 111912. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
10.
Kabata-Pendias, A., Motowicka-Terelak, T., Piotrowska, M., Terelak, H., Witek, T., 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa 53, 20 pp. Puławy, IUNG, (in Polish).
 
11.
Kabata-Pendias, A., Piotrowska, M., Motowicka-Terelak, T., Maliszewska-Kordybach, B., Filipiak, K., Krakowiak, A., Pietruch, Cz., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Warszawa, 41 pp.
 
12.
Karloniene, D., Pupienis, D., Jarmalavičius, D., Dubikaltinienė, A., Zilinskas, G., 2021. The Impact of Coastal Geodynamic Processes on the Distribution of Trace Metal Content in Sandy Beach Sediments, South-Eastern Baltic Sea Coast (Lithuania). Applied Sciences 11(3) 1106. https://doi.org/10.3390/app110....
 
13.
Levent, B., Ebru, O., 2015. Heavy Metal Levels in Sediment of the Turkish Black Sea Coast. Advances in Environmental Engineering and Green Technologies, 399–419. DOI: 10.4018/978-1-4666-8333-4.ch013.
 
14.
Lindner, L. 1992. Czwartorzęd. Warszawa: PAE, 183 pp. (in Polish).
 
15.
Mansour, A., Askalany, M., Madkour, H., Assran, B., 2013. Assessment and comparison of heavy-metal concentrations in marine sediments in view of tourism activities in Hurghada area, northern Red Sea, Egypt. The Egyptian Journal of Aquatic Research 39(2), 91–103. https://doi.org/10.1016/j.ejar....
 
16.
Manzetti, S., 2020. Heavy metal pollution in the Baltic Sea, from the North European coast to the Baltic states, Finland and the Swedish coastline to Norway. Report no. 6, 9. https://doi.org/10.13140/RG.2.....
 
17.
Matczak, A., 2005. Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki - polskiego kurortu nadbałtyckiego. Turyzm/Tourism 15(1-2), 139–149. (in Polish).
 
18.
Muohi, A., Onyari, J., Omondi, J., Mavuti, K., 2003. Heavy metals in sediments from Makupa and Port–Reitz Creek systems: Kenyan Coast. Environment International 28(7), 639–647. https://doi.org/10.1016/S0160-....
 
19.
Naser, H., 2013. Assessment and management of heavy metal pollution in the marine environment of the Arabian Gulf: A review. Marine Pollution Bulletin 72(1), 6–13. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
20.
Nelson, C., Lamothe, P., 1993. Heavy metal anomalies in the Tinto and Odiel River and estuary system, Spain. Estuaries 16, 496–511. https://doi.org/10.2307/135259....
 
21.
Nour, H., Helal, S., Wahab, M., 2022. Contamination and health risk assessment of heavy metals in beach sediments of Red Sea and Gulf of Aqaba, Egypt. Marine Pollution Bulletin 177, 113517. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
22.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).
 
23.
Satpathy, D., Mohapatra, R., Acharya, D., Satapathy, D., Panda, C., 2020. Assessment of marine sediment contamination and detection of their potential sources at Paradip port, East Coast of India. Research Journal of Chemistry and Environment 24(6), 134–143.
 
24.
Schillak, R., 1958. Oznaczanie pH w glebach. Roczniki Gleboznawcze Soil Science Annual 7, 25–39. (in Polish).
 
25.
Strezov, A., 2012. Sustainable Environment. Monitoring of Radionuclide and Heavy Metal Accumulation in Sediments, Algae and Biota in Black Sea Marine Ecosystems. In book: Environmental Contamination, p 51–78. https://doi.org/10.13140/2.1.3....
 
26.
Terelak, H., Stuczyński, T., Motowicka-Terelak, T., Piotrowska, M., 1997. Zawartość Cd, Cu, Ni, Pb, Zn i S w glebach województwa katowickiego i Polski. Archiwum Ochrony Środowiska 23(3–4), 167–180.
 
27.
Wang, S., Xu, X., Sun, Y., Liu, J., Li, H., 2013. Heavy metal pollution in coastal areas of South China: A review. Marine Pollution Bulletin 76(1–2), 7–15. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
28.
Wójcik, J., 1997. Porównanie dwóch metod oznaczania odczynu gleb leśnych. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Serie A. 839: 75–82. (in Polish).
 
29.
Yajin, L., Zhigao, S., Li, M., Xingyun, H., Bingbing, Ch., Yanzhe, L., 2022. Spatial variation and ecological risk assessment for heavy metals in marsh sediments in Fuzhou reach of the Min River, Southeast China. Marine Pollution Bulletin 180, 113757. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top