PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ procesu starzenia (ageing) na uwalnianie arsenu do roztworu glebowego i związaną z tym ekotoksyczność w oparciu o test kiełkowania nasion
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 
2
Instytut Nauk o Glebie, Żywienia Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 
3
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-05-2023
 
 
Data akceptacji: 02-07-2023
 
 
Data publikacji online: 02-07-2023
 
 
Data publikacji: 08-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Karczewska   

Instytut Nauk o Glebie, Żywienia Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357, Wrocław, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(2)169158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Efekty fitotoksyczności powodowane przez substancje stanowiące zanieczyszczenia gleb zależą zarówno od ich całkowitych stężeń jak też od ich form, zwłaszcza tych, które mogą być łatwo uwalniane do roztworu glebowego. Zanieczyszczenia wprowadzone do gleby w formach łatwo rozpuszczalnych w wodzie ulegają różnym przemianom określanym terminem “starzenie się”, co skutkuje zmniejszeniem się ich rozpuszczalności i toksyczności. W niniejszej pracy badaliśmy dynamikę takich zmian w kontrolowanych w warunkach, w doświadczeniu inkubacyjnym. Do dwóch stosunkowo lekkich gleb, o różnym uziarnieniu (piasku gliniastego i gliny piaszczystej), i trzech różnych przedziałach pH, wprowadzony został roztwór wodny arsenianu sodu w różnych ilościach, tak że uzyskano stężenia As w glebach do 1000 mg kg-1. Gleby inkubowano w warunkach stałej wilgotności (odpowiadającej 80% polowej pojemności wodnej) przez trzy miesiące. Badano dynamikę zmian podatności As na ekstrakcję wodą. Fitotoksyczność As oceniano w oparciu o ograniczenie kiełkowania nasion dwóch różnych gatunków roślin: gorczycy białej i kostrzewy czerwonej. Wykazano, że proces immobilizacji As w lekkich glebach mineralnych, ubogich w materię organiczną, przebiegał szybko, a stężenia rozpuszczalnego As w tych glebach zmniejszyły się znacząco w ciągu pierwszego tygodnia inkubacji. Dynamika tych zmian zależała od właściwości gleb i pH, a immobilizacja As była najskuteczniejsza w warunkach odczynu kwaśnego. Nie stwierdzono istotnych różnic między toksycznością As w stosunku do obu testowanych gatunków roślin, ocenianą w oparciu o test kiełkowania. Efektywne stężenie łatwo rozpuszczalnego As w glebach, które powodowało spadek liczby kiełkujących nasion o 50%, oszacowano na poziomie około 100 mg kg-1. Uzyskane wyniki stanowią bazę odniesienia dla dalszych doświadczeń z glebami sztucznie zanieczyszczonymi i będą wykorzystane do badania mechanizmów wiązania As w glebach.
 
REFERENCJE (66)
1.
Adlassnig, W., Schmidt, B., Jirsa, F., Gradwohl, A., Ivesic, C., Koller-Peroutka, M., 2022. The Arsenic–Antimony Creek at Sauerbrunn/Burgenland, Austria: A Toxic Habitat for Amphibians. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(10), 6010. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
2.
Alloway, B.J. (ed.), 2013. Heavy metals in soils. Trace metals and metalloids in soils and their bioavailability. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
3.
Al-Makishah, N.H., Taleb, M.A., Barakat, M.A., 2020. Arsenic bioaccumulation in arsenic-contaminated soil: a review. Chemical Papers, 74, 2743–2757. https://doi.org/10.1007/s11696....
 
4.
Arco‐Lázaro, E.; Agudo, I.; Clemente, R.; Bernal, M., 2016. Arsenic (V) adsorption‐desorption in agricultural and mine soils: Effects of organic matter addition and phosphate competition. Environmental Pollution 216, 71–79, https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
5.
ASTDR. Toxicological Profile for Arsenic; U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Chamblee, GA, USA, 2007.
 
6.
Balali-Mood, M., Naseri, K., Tahergorabi, Z., Khazdair, M.R., Sadeghi, M., 2021. Toxic mechanisms of five heavy metals: mercury, lead, chromium, cadmium, and arsenic. Frontiers in Pharmacology 227, https://doi.org/10.3389/fphar.....
 
7.
Barea-Sepúlveda, M., Espada-Bellido, E., Ferreiro-González, M., Bouziane, H., López-Castillo, J. G., Palma, M., F. Barbero, G., 2022. Exposure to essential and toxic elements via consumption of Agaricaceae, Amanitaceae, Boletaceae, and Russulaceae mushrooms from Southern Spain and Northern Morocco. Journal of Fungi 8(5), 545, https://doi.org/10.3390/jof805....
 
8.
Bauer, M.; Blodau, C., 2006. Mobilization of arsenic by dissolved organic matter from iron oxides, soils and sediments. Science of the Total Environment 354, 179–190, https://doi:10.1016/j.scitoten....
 
9.
Benavides, M.P., Gallego, S.M., Tomaro, M.L., 2005. Cadmium toxicity in plants Brazilian. Journal of Plant Physiology, 17, 21–34.
 
10.
Berg, B., 2017. Decomposing litter, limit values, humus accumulation, locally and regionally. Applied Soil Ecology 280. https://doi:org/10.1016/j.apso....
 
11.
Cozma, P., Asiminicesei, D.M., Hlihor, R.M., Rosca, M., Gavrilescu, M., 2019. Influence of Cadmium and Lead Ions Toxicity on Lettuce Seeds Germination: a Preliminary Analysis, 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Iasi, Romania, 1-4, https://doi:10.1109/EHB47216.2....
 
12.
Cuske, M., Karczewska, A., Gałka, B., Matyja, K., 2017. Would forest litter cause a risk of increased copper solubility and toxicity in polluted soils remediated via phytostabilization? Polish Journal of Environmental Studies 26(1), 419–423. https://doi.org/10.15244/pjoes....
 
13.
Dradrach, A., Karczewska, A., Szopka, K., 2020a. Arsenic uptake by two tolerant grass species: Holcus lanatus and Agrostis capillaris growing in soils contaminated by historical mining. Plants 9(8), 980. https://doi.org/10.3390/plants....
 
14.
Dradrach, A., Szopka, K., Karczewska, A., 2020b. Ecotoxicity of pore water in meadow soils affected by historical spills of arsenic-rich tailings. Minerals 10(9), 751. https://doi.org/10.3390/min100....
 
15.
Dradrach, A., Karczewska, A., Szopka, K., 2020c. Arsenic accumulation by red fescue (Festuca rubra) growing in mine affected soils — Findings from the field and greenhouse studies. Chemosphere, 126045, https://doi.org/10.1016/j.chem....
 
16.
Dradrach, A., Szopka, K., Karczewska, A., 2019. Ecotoxicity of soil pore water on historical arsenic mine dumps—the effects of forest litter. Ecotoxicology and Environmental Safety 181, 202–213. https://doi:10.1016/j.ecoenv.2....
 
17.
Gvozdenac, S., et al., 2013. Cu and cd tolerance of barley and white mustard: potential indicators of water contamination with these heavy metals. Research Journal of Agricultural Science, 45(2), 118–126.
 
18.
Han, F.X., Su, Y., Monts, D.L., Plodinec, M.J., Banin, A., Triplett, G.E., 2003. Assessment of global industrial-age anthropogenic arsenic contamination. Natur-wissenschaften 90(9), 395-401, https://doi.org/10.1007/s00114....
 
19.
Hasanuzzaman, M., Fujita, M., 2012. Heavy metals in the environment: current status, toxic effects on plants and possible phytoremediation. In: Anjum NA, Pereira MA, Ahmad I, Duarte AC, Umar S, Khan NA (eds) Phytotechnologies: remediation of environmental contaminants. Taylor and Francis/CRC Press, 7-73.
 
20.
Hasanuzzaman, M., Nahar, K., Hakeem, K.R., Ozturk, M., Fujita, M., 2015. Arsenic toxicity in plants and possible remediation. In: Hakeem KR, Sabir M, Ozturk M, Mermut A (eds) Soil remediation and plants: prospects and challenges. Academic Press, Elsevier, 433–501,.
 
21.
ISO 18763:2016. Soil quality - determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants.
 
22.
Kabata-Pendias, A. Trace Elements in Soils and Plants, 4th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2011.
 
23.
Karczewska, A., Bogda, A., Krysiak, A., 2007. Arsenic in soils in the areas of former arsenic mining & processing in Lower Silesia, SW Poland. In: Arsenic in Soil and Groundwater Environments. Elsevier, 411-440.
 
24.
Karczewska, A., Gałka, B., Dradrach, A., Lewińska, K., Mołczan, M., Cuske, M., Gersztyn, L., Litak, K., 2017. Solubility of arsenic and its uptake by ryegrass from polluted soils amended with organic matter. Journal of Geochemical Exploration 182(B), 193-200. https://doi.10.1016/j.gexplo.2....
 
25.
Karczewska, A., Kabała, C., 2017. Environmental risk assessment as a new basis for evaluation of soil contamination in Polish law. Soil Science Annual 68(2), 67-80. https://doi.org/10.1515/ssa-20....
 
26.
Karczewska, A., Krysiak, A., Mokrzycka, D., Jezierski, P., Szopka, K., 2013. Arsenic distribution in soils of a former As mining area and processing. Polish Journal of Environmental Studies 22(1), 175-181.
 
27.
Karczewska, A.; Lewińska, K.; Siepak, M.; Gałka, B.; Dradrach, A.; Szopka, K., 2018. Transformation of beech forest litter as a factor that triggers arsenic solubility in soils developed on historical mine dumps. Journal of Soils and Sediments 18, 2749–2758, https://doi.org/10.1007/s11368....
 
28.
Komárek, M., Vaněk, A., Ettler, V., 2013. Chemical stabilization of metals and arsenic in contaminated soils using oxides–a review. Environmental Pollution 172, 9-22. https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
29.
Krysiak, A.; Karczewska, A., 2007. Arsenic extractability in soils in the areas of former arsenic mining and smelting, SW Poland. Science of The Total Environment 379, 190–200, https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
30.
Lewińska, K., Karczewska, A., Siepak, M., Gałka, B., Stysz, M., Kaźmierowski, C., 2017. Recovery and leachability of antimony from mine- and shooting range soils. Journal of Elementology 22(1), 70–90, https://doi:10.5601/jelem.2016....
 
31.
Li, S.W., Liu, X., Sun, H.J., Li, M.Y., Zhao, D., Luo, J., Li, H.B., Ma, L.Q., 2017. Effect of phosphate amendment on relative bioavailability and bioaccessibility of lead and arsenic in contaminated soils, Journal of Hazardous Materials 339, 256–263, https://doi:10.1016/j.jhazmat.....
 
32.
Lin, X., Sun, Z., Zhao, L., Ma, J., Li,X., He, F., Hou, H., 2019. The toxicity of exogenous arsenic to soil-dwelling springtail Folsomia candida in relation to soil properties and aging time. Ecotoxicology and Environmental Safety 171, 530-538, https://doi.org/10.1016/j.ecoe....
 
33.
Lu,G., Tian, H., Wang, Z.,Li,H., Mallavarapu, M.,He,W., 2019. The distribution of arsenic fractions and alkaline phosphatase activities in different soil aggregates following four months As (V) ageing. Chemosphere 236, 124355, https://doi.org/10.1016/j.chem....
 
34.
Mahimairaja, S., Bolan, N.S., Adriano, D.C., Robinson, B., 2005. Arsenic contamination and its risk management in complex environmental settings. Advances in Agronomy 86, 1–82, https://doi.org/10.1016/S0065-....
 
35.
Medunić, G., Fiket, Ž., Ivanić, M., 2020. Arsenic contamination status in Europe, Australia, and other parts of the world. Arsenic in Drinking Water and Food, Srivastava S., Ed.; Springer: Singapore, 183-233, https://doi.org/10.1007/978-98....
 
36.
Meunier, L., Koch, I., Reimer, K.J., 2011. Effects of organic matter and ageing on the bioaccessibility of arsenic. Environmental Pollution, 159(10), 2530-2536, https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
37.
OECD guidelines for the testing of chemicals. Test No 208. Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test. 2006.
 
38.
Ozturk, M., Metin, M., Altay, V. et al., 2022. Arsenic and Human Health: Genotoxicity, Epigenomic Effects, and Cancer Signaling. Biological Trace Element Research 200, 988–1001, https://doi.org/10.1007/s12011....
 
39.
Papuga, K., Kaszubkiewicz, J., Wilczewski, W. Stas, M., Belowski, J., Kawa,łko, D. 2018. Soil grain size analysis by the dynamometer method - a comparison to the pipette and hydrometer method. Soil Science Annual 69, 17–27. https://doi.org/ 10.2478/ssa-2018-0003.
 
40.
Parkpian, P.; Leong, S.T.; Laortanakul, P.; Juntaramitree, J., 2002. An environmentally sound method for disposal of both ash and sludge wastes by mixing with soil: A case study of Bangkok plain. Environmental Monitoring and Assessment 74, 27–43, https://doi.org/10.1023/A:1013....
 
41.
Paustenbach, D. (Ed.). Human and Ecological Risk Assessment: Theory and Practice (Wiley Classics Library); Wiley: Hoboken, NY, USA, 2015.
 
42.
Pflugmacher, S., Sulek, A., Mader, H., Heo, J., Noh, J. H., Penttinen, O. P., 2020. Esterhuizen, M. The influence of new and artificial aged microplastic and leachates on the germination of Lepidium sativum L. Plants 9(3), 339, https://doi.org/10.3390/plants....
 
43.
Piršelová, B., 2011. Monitoring the sensitivity of selected crops to lead, cadmium and arsenic. Journal of Stress Physiology & Biochemistry 7(4), 31-38,.
 
44.
Pongratz, R., 1998. Arsenic speciation in environmental samples of contaminated soil. Science of The Total Environment 224(1-3), 133-141, https://doi.org/10.1016/S0048-....
 
45.
Pruchniewicz, D., Halarewicz, A., 2019. Allelopathic effects of wood small-reed (Calamagrostis epigejos) on germination and growth of selected grassland species. Polish Journal of Ecology 67, 122-136, https://doi.org/10.3161/150522....
 
46.
Radziemska, M., Vaverková, M.D., Baryła, A., 2017. Phytostabilization management strategy for stabilizing trace elements in contaminated soils. International Journal of Environmental Research And Public Health 14(9), 958, https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
47.
Ren, M., Rodríguez-Pineda, J. A., Goodell, P., 2020. Arsenic mineral in volcanic tuff, a source of arsenic anomaly in groundwater: City of Chihuahua, Mexico. Geosciences 12(2), 69, https://doi.org/10.3390/geosci....
 
48.
Romero-Freire, A., Peinado, F.M., Ortiz, M.D., Van Gestel, C A.M., 2015. Influence of soil properties on the bioaccumulation and effects of arsenic in the earthworm Eisenia andrei. Environmental Science and Pollution Research 22, 15016-15028, https://doi.org/10.1007/s11356....
 
49.
Roșca, M., Ungureanu, E.D.C., Hlihor, R.M., Diaconu, M., Cozma, P., Gavrilescu, M., 2020. Influence Of Heavy Metals Phytotoxicity On Seed Germination And Plants Growth. Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Physics and Chemistry Sciences 5(2/2020), 7-22, https://doi.org/10.56082/annal....
 
50.
Song, J., Zhao, F. J., McGrath, S. P., Luo, Y. M., 2006. Influence of soil properties and aging on arsenic phytotoxicity. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal 25(6), 1663-1670, https://doi.org/10.1897/05-480....
 
51.
Száková, J., Tlustoš, P., Goessler, W., Frková, Z., Najmanová, J., 2009. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials 172(2-3), 1244-1251, https://doi.org/10.1016/j.jhaz....
 
52.
Szopka, K., Gruss, I., Gruszka, D., Karczewska, A., Gediga, K., Gałka, B., Dradrach,, 2021. A. The effects of forest litter and waterlogging on the ecotoxicity of soils strongly enriched in arsenic in a historical mining site. Forests 12(3), 355, https://doi.org/10.3390/f12030....
 
53.
Tan, K., 2005. Soil Sampling, Preparation, and Analysis, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, USA.
 
54.
Tang, X.Y., Zhu, Y.G., Shan, X. Q., McLaren, R., Duan, J., 2007. The ageing effect on the bioaccessibility and fractionation of arsenic in soils from China. Chemosphere 66(7), 1183-1190, https://doi.org/10.1016/j.chem....
 
55.
Tenea, A.G., Vasile, G.G., Mureseanu, M., Stoica, C., Gheorghe, S., 2021. Effects on seeds germination and bioaccumulation of lead in white mustard in a laboratory study. Scientific Study & Research: Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, 22(4), 479-489.
 
56.
USDA, 2017. Soil survey manual. In: Soil Survery Dicision Staff; Soil Conservation Service Volume Handbook 18. U.S. Department og Agriculture (chapter 3).
 
57.
Vazquez de Aldana, B.R., Gundel, P.E., Garcıa Criado, B., Garcıa Ciudad A., Garcıa Sanchez A., Zabalgogeazcoa I., 2014. Germination response of endophytic Festuca rubra seeds in the presence of arsenic. Grass Forage Science 69(3), 462-469, https://doi.org/10.1111/gfs.12....
 
58.
Venegas, A., Rigol, A., Vidal, M., 2016. Effect of ageing on the availability of heavy metals in soils amended with compost and biochar: evaluation of changes in soil and amendment properties. Environmental Science and Pollution Research 23, 20619-20627, https://doi.org/10.1007/s11356....
 
59.
Visioli, G., Conti, F.D., Gardi, C., Menta, C., 2014. Germination and root elongation bioassays in six different plant species for testing Ni contamination in soil, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 92, 490-496, https://doi.org/10.1007/s00128....
 
60.
Vivianco, P., Oliveira, J.A., Martín, I., 2021. Optimal germination conditions for monitoring seed viability in wild populations of fescues. Spanish Journal of Agricultural Research 19(3), e0804. https://doi.org/10.5424/sjar/2....
 
61.
Wenzel, W.W., 2013. Arsenic. In Heavy Metals in Soils. Trace Metals and Metalloids in Soils and Their Bioavailability, 3rd ed.; Alloway, B.J., Ed.; Springer: Berlin, Germany, 241–282. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
62.
WHO 2010. Ten chemicals or groups of chemicals of major public health concern. World Health Organization. Geneva, 2010.
 
63.
WHO 2022. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization Geneva, 2022.
 
64.
Zang, X., Zhou, Z., Zhang, T., Wang, X., Ding, C., 2021. Aging of exogenous arsenic in flooded paddy soils: Characteristics and predictive models. Environmental Pollution 274, 116561. https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
65.
Zhang, W.H., Cai, Y., Tu, C., Ma, L.Q., 2002. Arsenic speciation and distribution in an arsenic hyperaccumulating plant. Science of the Total Environment 300, 167-177. https://doi.org/10.1016/S0048-....
 
66.
Zhao, F.J., Ma, J.F., Meharg, A.A., McGrath, S.P., 2009. Arsenic uptake and metabolism in plants. New Phytologist. 181, 777–794. https://doi:10.1111/j.1469-813....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top