PL EN
PRACA ORYGINALNA
Występowanie gleb rdzawych na terenach leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe w świetle danych z Banku Danych o Lasach
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Botany and Forest Habitats, Poznań University of Life Sciences, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-09-2021
 
 
Data akceptacji: 12-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ilek   

Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Botany and Forest Habitats, Poznań University of Life Science, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2021, 72(4)143893
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Właściwe rozpoznanie typów siedliskowych lasu stanowi podstawę gospodarki leśnej. Typ siedliskowy lasu zawiera syntezę powiązań warunków siedliskowych z szatą roślinną, rozpatrywanych pod kątem wymagań społecznych, przyrodniczych i gospodarczych stawianych leśnictwu. Gleba, jako jeden z elementów siedliska, w sposób naturalny leży w kręgu zainteresowań typologii leśnej. Dane o zróżnicowaniu typów siedliskowych lasu, w tym gleb, gromadzone są od lat w Banku Danych o Lasach – internetowej platformie, dostarczającej informacji o gospodarce leśnej. Celem pracy było opisanie stanu wiedzy o występowaniu gleb rdzawych w obrębie gruntów leśnych znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Analizą objęto wszystkie wydzielenia leśne, tj. 694 674 rekordy, w których opisano gleby rdzawe. Z zebranych danych wynika, że gleby rdzawe zajmują około 50% powierzchni będącej w zarządzie Lasów Państwowych. Są więc typem gleby o kluczowym znaczeniu dla gospodarki leśnej. Wyniki wskazują ponadto, iż dominującym podtypem są gleby rdzawe bielicowe (42.8% wszystkich gleb rdzawych). Istotnym elementem jest także wysoki odsetek gleb rdzawych porolnych. W ujęciu siedliskowym, gleby rdzawe występują głównie na siedliskach nizinnych w typie boru mieszanego świeżego (38.3%), lasu mieszanego świeżego (29.4%) oraz boru świeżego (25.7%). W typie gleb rdzawych porośniętych lasami dominują utwory sandrowe, które obejmują 44.9% wszystkich wyróżnionych wśród gleb rdzawych utworów geologicznych.
 
REFERENCJE (17)
1.
Anonim, 1992. Projekt instrukcji prac siedliskowych, obowiązujący od 1992 r. do 04.04. 1994 r., maszynopis.
 
2.
GUS, 2019. Rocznik Statystyczny Leśnictwa. GUS, Warszawa.
 
3.
IUL, 1981. Instrukcja urządzania lasu. Cz. 3. Prace glebowosiedliskowe. PWRiL, Warszawa, 1-125.
 
4.
IUL, 2003. Instrukcja urządzania lasu. Cz. 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. Załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003r. CILP, Warszawa, 1-118.
 
5.
IUL, 2012. Instrukcja urządzania lasu. Cz. 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa.
 
6.
IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, Italy.
 
7.
KGLP, 1973. Klasyfikacja gleb leśnych. PTG, Warszawa.
 
8.
KGLP, 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 
9.
Mąkosa, K., Dzierzbicki, J., Gromadzki, A., Kliczkowska, A., Krzyżanowski, A., 1994. Zasady kartowania siedlisk leśnych. Wyd. IBL, Warszawa.
 
10.
Prusinkiewicz, Z., 1988. Historia polskiego gleboznawstwa leśnego w sześćdziesięcioleciu 1926-1986. Roczniki Gleboznawcze, 39(2).
 
11.
Rutkowski, P., 2012. Stan i perspektywy rozwoju typologii leśnej w Polsce. Rozprawy Naukowe 436, UP w Poznaniu, Poznań.
 
12.
SgP3, 1974. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 25(1), 1–148.
 
13.
SgP4, 1989. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 40(3/4), 1-150.
 
14.
SgP5, 2011. Systematyka Gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3), 1-193.
 
15.
SgP6, 2019. Systematyka gleb Polski. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfkacji i Kartografi Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław–Warszawa.
 
16.
Soil Survey Staff, 1999. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. 2nd edition. Natural Resources Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook, 436.
 
17.
Zielony, R., Bańkowski, J., Cieśla, A., Czerepko, J., Czępińska-Kamińska, D., Kliczkowska, A., Kowalkowski, A., Krzyżanowski, A., Mąkosa, K., Sikorska, E., 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Warszawa, 1-264. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top